Alim POLAT
Başkan
RESMİ KURUMLAR
GÖRÜŞLER

- Yediemin ücretinin tahsili için yapılan icra takiplerinde dikkat edilecek hususlar

- Görevlendirilen zabıt katibine 3717 sayılı Kanuna göre ödenecek yol tazminatı katsayısı oranı

- Rehin veya haciz bulunması halinde sıra cetvelini düzenleyecek icra dairesi

- İcra ve iflas dairelerine ait paraların muhafaza edileceği bankalar

- Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsil harcı ve cezaevi yapı harcına tabi olup olmadığı

- Takibe konu edilen kıymetli evrakların gönderilmesi

- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki malların haczi

- Tahsil edilen paraların bankaya yatırılmasında memura 3717 sayılı Kanuna göre yol tazminatı ödenmeyeceği

- Yazı işleri müdürü sıfatıyla yapılan izaleyi şuyu satış işlemlerinde 3717 sayılı Kanuna göre ödenecek yol tazminatı oranı

- Fiziki ihale yapılmadan sadece elektronik ihale yapılarak ihalenin tamamlanamayacağı

- Mahçuz aracın, muhafaza işlemini yapan icra dairesinin yetki çevresi dışında ikamet eden üçüncü şahıslara yediemin olarak teslim edilemeyeceği

- Borçlunun PTT nezdindeki hak ve alacaklarının haczi

- Belediyenin tellal görevlendirmemesi halinde icra müdürünün tellal görevlendirmesinde ödenecek ücret

- Kolluk görevlileri tarafından yakalanan araçların yediemine teslim edilmesi

- Yakalanan araçların, esas icra dairesi tarafından doğrudan trafik tescil şube müdürlüğüne yazılan yazı ile üçüncü şahıslara teslim yapılamayacağı

- Satılarak paraya çevrilen deniz taşıtlarının haciz aşamasında ki kullanım şekli değiştirilerek tescil ettirilemeyeceği,

- İflas tasfiye giderinin tahsili

- Haciz ihbarnameleri ve haciz müzekkerelerinin toplu gönderilmemesi ve cevap pullarının eklenmesi

- Avukat katiplerinin dosya inceleme yetkisi

- Takip kesinleşmeden ödeme yapılması

- Yediemin deposu olmayan yerlerde kolluk görevlileri tarafından yakalanan araçların teslimi

- Yabancı devlet temsilciliklerine tebligat ( Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görüşü)

- Nemalandırma

- Birleşmiş Millerller Nüfus Fonu hakkındaki takipler

- Özel sağlık kuruluşlarının ruhsat hacizleri

- Bakanlığın görüşü alınmadan icra dairesinde çalışan personelin başka birimlerde görevlendirilemeyeceği

- İcra dairesinde çalışan personelin adliye nöbet hizmetlerinde görevlendirilemeyeceği

- Çocuk teslim işlemleri

- Vergi daireleri ile yapılan yazışmalar

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←