İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Yedieminlik Bürosu

  • 29.09.2021 tarih ve 4528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alınan yediemin faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Özelleştirme kapsamında ihtiyaç duyulan veri ve istatistiki bilgileri toplamak,
  • Yedieminlik faaliyetlerinin yürütülmesine dair durum ve ihtiyaç analizleri yaparak gerekli projeleri oluşturmak,
  • Yedieminlikle ilgili gelen görüşlere cevap vermek,
  • Yedieminlik faaliyetlerinin yürütülmesine dair verileri tutmak,
  • 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine, Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve muhafaza işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.