İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Terfi ve Kadro Bürosu

 • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin asli memurluğa atanma ve aday memurluğa son verme işlemlerini yapmak,
 • Personelden asli memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri sürelere ilişkin kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak,
 • Yıllık terfi süreleri dolan personelin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemlerini yapmak,
 • Personelin öğrenim, askerlik, aylıksız izin, avukatlık stajı ve serbest avukatlıkta geçen sürelere ilişkin intibak işlemlerini yapmak,
 • Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan zorunlu atamaya tabi personele ilave bir kademe verilmesine ilişkin işlemlerini yapmak,
 • Sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayan personele ilave bir kademe verilmesine ilişkin işlemlerini yapmak,
 • Sözleşmeli pozisyonda daha önce görev yapan personelin bu sürelere ilişkin hizmet değerlendirmesi işlemlerini yapmak,
 • Personelin sigortalı hizmet değerlendirilmesi ve emekli keseneği işlemlerini yapmak,
 • Kadro değişim onayı, kadro tahsis ve tenkis işlemlerini yapmak,
 • Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca kadro değişiklik teklifinde bulunmak,
 • Yan ödemelere ilişkin cetvelleri düzenlemek,
 • İcra personeli, icra daireleri ve kadro kayıtların tutulması ve istatistik işlemlerini yapmak.