İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Terfi - İzin Bürosu

1) Asalet Tasdiki ve Aday Memurluğa Son Verme İşlemleri ;

• Asli Memurluğa Atanma (657 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince),

• Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri (64/1, 64/2 ve 67 nci maddeleri gereğince),

• Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme (657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince),

• Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık (657 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereğince),

2) Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri;

• Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi (657 sayılı Kanunun 64/1, 64/2 ve 67 nci maddeleri gereğince),

• Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Çalışanlara İlave Bir Kademe Verilmesi İşlemleri (657 sayılı Kanunun 64/3 üncü maddesi gereğince),

• Sekiz Yıl İçerisinde Disiplin Cezası Almayan Memurlara İlave Bir Kademe Verilmesine İlişkin İşlemler (657 sayılı Kanunun 64/4 üncü maddesi gereğince),

• Üst Öğrenim İntibakı (657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesi gereğince),

• Sözleşmede Geçen Sürelere İlişkin Hizmet Değerlendirmesi (657 sayılı Kanunun 36/C-6 maddesi gereğince),

• Askerlik İntibakı (657 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi gereğince),

• Aylıksız İzin İntibakı (657 sayılı Kanunun 108/B ve 108/E maddeleri gereğince alınan aylıksız izin kullanan personellerin kademe ve derece terfilerinin değerlendirilmesi),

• Sigortalı Hizmet Değerlendirilmesi ve Emekli Keseneği İşlemleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanununun (mülga) ek 18 nci maddesi gereğince memuriyet öncesi sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesi),

3) Kadro İşlemleri;

• Kadro Değişim Onayı (657 sayılı Kanunun 68/A maddesi gereğince),

• Kararname Sonrası Kadro Tahsis ve Tenkis İşlemlerinin Yapılması (Kararname sonrası mahallerde ihtiyaç ya da fazla olan kadroların tenkis ya da ihdas işlemi yapılmak suretiyle düzenlenmesi),

• İcra Personeli ve İcra Dairelerine Ait Kayıtların Tutulması ve İstatistik İşlemleri (İcra personelinin izin, terfi, nakil, görevlendirme kararname, görevden ayrılış, başlayış tarihleri, disiplin cezaları, yeni personel kayıtları, mahallerdeki dolu boş kadro, personel ve daire sayıları, kadro kayıt numaraları ve derecelerine ilişkin kayıtların tutularak her türlü istatiksel verilerin oluşturulması,

görevlerini yürütmektedir.