İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Geliştirme Bürosu

 • Personel seçim kriterleri kapsamında seçim araçları ve yöntemlerini geliştirmek,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin kariyer ve performans yönetimi için projeler geliştirmek,
 • Personelin verimliliğinin ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve bu yönde çalışmalar yapmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra personeli için performans değerleme ve ödüllendirme sistemi kurularak bu yönde gerekli çalışmaları yapmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin kendi görev alanlarında uzmanlaşmaları ve kalitelerinin artırılması için gerekirse yurt dışı eğitim veya geçici görevlendirme gibi hususları planlayarak Dış İlişkiler Bürosu’na bildirmek,
 • Personelin performansının ölçülmesi konusunda diğer ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik, kişisel gelişim gibi hususlardaki becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik eğitim, kurs vb. faaliyetleri planlamak ve yerine getirmek,
 • Halen görevli personele veya atanmak amacı ile ilgili sınavlara başvuran kişilere yönelik olarak ihtiyaca göre ölçüm ve analizler yaparak sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin her türlü eğitim faaliyetlerinin yapılması için Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak eğitim faaliyetlerini yaptırmak, takip etmek ve sonuçları hakkında gerekli değerlendirmeleri yapmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin her alanda geliştirilmesine ve her kademede yetkinliğinin artırılmasına yönelik olarak ilgili kurum, kuruluş ve gerekirse sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak, yaptırmak, takip etmek ve sonuçları hakkında gerekli değerlendirmelerde bulunmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra personelinin önemini ve değerini artırmaya yönelik bilişim teknolojileri araç ve sistemlerini geliştirmek, ihtiyaca göre temin edilmesini sağlamak ve ilgili birimlerin kullanımına destek olmak,
 • Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan Başkan, Daire Başkanları, Tetkik Hâkimleri ve personelin yıllık izin, göreve başlayış ve ayrılışlarını takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Başkanlığımızda görevlendirilecek personelin görevlendirme Olurunu hazırlamak,
 • Başkanlığın iş bölümünün hazırlanması çalışmalarını yürütmek.