İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Atama Bürosu

  • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin sınav işlemleri ile açıktan veya naklen atamalarını yapmak,
  • İcra kâtiplerinin mazerete dayalı olarak yer değişikliği suretiyle tayinlerini yapmak,
  • İcra müdür ve müdür yardımcılarının naklen yer değişikliği kararnamesi ve yıl içerisinde mazerete dayalı olarak başka yerde geçici görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak,
  • Personelin başka kuruma geçişlerine ilişkin muvafakat işlemlerini yürütmek,
  • Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esasların Ek 6. maddesi uyarınca fesih işlemlerini yapmak,
  • Memuriyetten çekilme talebinde bulunanlar ile çekilmiş sayılanlara ilişkin (müstafi) işlemleri yapmak,
  • Sözleşme feshi ile sözleşmesinin yenilenmemesi talebinde bulunanlara ilişkin işlemleri yapmak.