İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Dosya - Sicil Bürosu

1) Dosya İşlemleri ;

• İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin özlük dosyalarını oluşturmak, muhafaza etmek ve dosya bilgilerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamına aktarılması işlemlerini yapmak,

• İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin başka kurumlara nakilleri nedeniyle özlük dosyasındaki belgelerinin gönderilmesi işlemlerini yapmak,

2) Açık Sicil İşlemleri;

• Görevde olan ve emekliye ayrılan personellerin pasaport başvuru taleplerini değerlendirerek belge düzenlemek,

• Silah ruhsatı taleplerine ilişkin belge düzenlemek,

• İlgili kurum ve kişilere gönderilmek üzere personele ait görev belgesi düzenlemek,

• Görevde olan ve emekliye ayrılan personellere talep etmesi halinde hizmet belgesi düzenlemek,

• Askerlik ve ücretsiz izin borçlanmaları, evlilik, boşanma, eş, çocuk, askerlik bilgilerini sisteme girerek güncellemek,

3) Gizli Sicil İşlemleri;

• İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin gizli sicil dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek, dosya bilgilerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamına aktarılması işlemlerini yapmak,

• Mal bildirimlerine ilişkin sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda duyuru yapmak, gönderilen beyanların kontrol işlemlerini yapmak ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamına aktarmak,

• Mal bildirimlerini incelemek üzere Mal Bildirimi İnceleme ve Karşılaştırma Komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun inceleme yapmasına ilişkin işlemleri yapmak,

• Gizli Sicil Şubesinin görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen taleplere cevap hazırlamak,,

• Lojman talep formlarının ilgili birimlere gönderilmesi işlemlerini yapmak,

• İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin disiplin işlemleri nedeniyle sicil raporu, mal bildirimi suretleri veya gizli sicil özeti gönderilmesi, kurumlar arası nakil talepleri nedeniyle sicil raporu suretlerinin gönderilmesi işlemlerini yapmak,

4) Emeklilik İşlemleri;

• 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci Maddesi gereğince İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin emeklilik onaylarını alarak tebligatları ilgili birimlere göndermek, ilgilinin ayrılışı hakkında yazı ve evrakın Şube Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip belgelerin tamamlanarak maaş ve ikramiyesinin bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına göndermek,

• 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı Maddesi gereğince yaş haddinden emekli olacak İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin doğum tarihlerine göre yaş haddinden emekli onayı alınarak tebligatları ilgili birimlere göndermek, görevinden ayrılan personelin evrakını maaş ve ikramiyesinin bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmek,

• 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 44 üncü Maddesi gereğince emekli aylığı bağlanabilmesi için iştirakçilerin malul olduğuna dair raporları ile birlikte malulen emekliye ayrılma taleplerinin Başkanlığımıza ulaşmasının akabinde evrakı tamamlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına göndermek,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Kurulunun vermiş olduğu karara göre; malul olduğuna karar verilir ise onayının alınıp ilgilinin görev yaptığı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek ve görevinden ayrılış yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına üst yazı ile gönderilmek,

• 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (ç) fıkrası gereğince ilgili Başkanlığımıza dilekçe ile başvuruda bulunursa evrakı temin edildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına üst yazı ile gönderilmek, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen cevabi yazı doğrultusunda açıkta iken isteği üzerine emeklilik onayı alınarak maaş ve ikramiye bağlanması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına üst yazı ile gönderilmek,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat eden personel ile ilgili ise evrakın temin edilmesinden sonra onay almak ve alınan onayı bir üst yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmek,

• Vefat eden personelin evrakını temin ederek maaş bağlanmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmek,

• Emekliliğe esas hizmet hesabı isteyen İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hizmet sürelerini hesaplayarak ilgililere bildirilmesi için çalışmış oldukları birimlere bilgi verilmektedir,

• Emeklilik talebinde bulunanlar açısından, emeklilik işlemleri devam ederken, ancak onayı alınmadan emeklilik talebinden vazgeçen personelin vazgeçme talebi ilgili birime bildirilmektedir,

Emeklilik onayı alındıktan sonra emeklilik talebinden vazgeçen personelin vazgeçme talebi uygun görülmemekte ve ilgili birime bildirilmektedir,

5) Hitap İşlemleri;

• Personelin HİTAP ekranını periyodik aralıklarla kontrol ederek tespit edilen yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

görevlerini yürütmektedir.