İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Sicil ve Emeklilik Bürosu

Açık Sicil ve Dosya Birimi

 • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin özlük dosyalarını oluşturmak, muhafaza etmek ve gelen evrakı dosyalamak,
 • Başka kurumlara naklen atanan personelin özlük dosyasının ilgili kuruma gönderilmesi işlemlerini yapmak,
 • Başka kurumlardan naklen atanan personelin özlük dosyasını teslim almak ve oluşturmak,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca talep edilen personele ait bilgi ve belgelerin gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Personelin pasaport, silah ruhsatı ve görev belgesi taleplerine ilişkin belge düzenlemek ve yazışmalarını yapmak,
 • İlgili kurum veya personelin talepleri üzerine hizmet belgesi düzenlemek ve yazışmalarını yapmak,
 • Avukatlık stajı, askerlik ve aylıksız izin sürelerine ilişkin işlemleri yapmak ve UYAP kayıtlarına işlemek,
 • Medeni hal, eş ve çocuk bilgilerindeki değişikliklere ilişkin taleplerin UYAP kayıtlarında güncelleme işlemlerini yapmak,
 • Lojman talep formları ile ilgili işlemleri yapmak ve ilgili birimlere göndermek,
 • Personelin HİTAP ekranlarının periyodik aralıklarla kontrollerinin yapılarak tespit edilen hataların düzeltilmesi yönünden ilgili bürolara göndermek ve düzeltme yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri takip etmek,
 • Başka kurumdan naklen atanan personelin önceki memuriyetlerinin HİTAP kayıtlarından UYAP kayıtlarına aktarılmasını sağlamak,
 • 25 yılı dolduran ve yeni göreve başlayan personele tebrik belgesi düzenlemek ve göndermek.

Gizli Sicil Birimi

 • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin gizli sicil dosyalarını oluşturmak, muhafaza etmek ve gelen evrakı dosyalamak,
 • Teftiş Kurulu Başkanlığından gelen müfettiş hal kâğıtlarını incelemek, UYAP kayıtlarına işlemek ve dosyalamak,
 • Mal bildirimlerine ilişkin sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda duyuru yapmak, gönderilen beyanların kontrol işlemlerini yapmak, UYAP ortamına aktarmak ve dosyalamak,
 • Personelden gelen ek mal beyanlarının kontrol işlemlerini yapmak, UYAP ortamına aktarmak ve dosyalamak,
 • Mal bildirimlerini incelemek üzere Mal Bildirimi İnceleme ve Karşılaştırma Komisyonu Olurunu hazırlamak ve bu komisyonun inceleme yapmasına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Personelin adli ve idari soruşturmalar ile başka kuruma nakil işlemlerine esas olmak üzere sicil raporu, hal kâğıdı ve gizli sicil özetleri ile mal bildirimi suretlerinin gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

Emeklilik Birimi

 • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin yaş haddi, malulen ve isteği üzerine emekliye ayrılacaklara ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirmek,
 • Çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan personelin açıkta iken isteği üzerine emeklilik onayları ile ikramiye onaylarına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Vefat eden personelin geride kalan ailesine bağlanacak dul ve yetim aylığına ilişkin evrakın tanzim ve tedariki ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirmek,
 • Personelin emekliliğe esas hizmet süresi ve yaş hesabına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Emekli kimlik kartı taleplerine ilişkin değerlendirme ve kimlik kartı tanzimi ile gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Emekliye ayrılan personele teşekkür belgesi düzenlemek ve göndermek.