İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Disiplin Bürosu

 • İcra müdür ve müdür yardımcıları ile icra katiplerinin yaptıkları işlemler ve eylemler ile ilgili olarak doğrudan veya CİMER yoluyla Başkanlığımıza gelen şikayet başvurularını inceleyerek, adli veya idari soruşturma açılmasına gerek görülen personel hakkında adli ve idari yönden gereğinin yapılması için ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına ve disiplin amirliklerine evrakı göndererek işlem başlatmak,
 • Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’ndeki ilgili hükümler uyarınca üst disiplin amiri olarak Başkanlığımızca yürütülmesi gereken idari soruşturmaları neticelendirmek,
 • Yapılan şikayet başvurularının değerlendirilmesi neticesinde, idari soruşturma açılmasına gerek görülmeyen şikayetler ile ilgili başvuru sahibine bilgi vermek,
 • Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan personel ile ilgili yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalar ile idari davaların kesinleşmesine kadar olan sürecin takibini yapmak, 
 • Disiplin cezalarına karşı Bakanlık Disiplin Kurulu’na ve Yüksek Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların akıbetini takip etmek,
 • Disiplin amirleri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilenler hakkında Bakanlık Disiplin Kurulundan görüş alındıktan sonra atamaya yetkili amirden karar almak, 
 • Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan personelin eyleminin vasıf ve mahiyeti nazara alınarak görevi başında kalmasında sakınca görülenlerin ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırma Olurlarını almak,
 • Haklarında yapılan soruşturma sonucunda ilgili suçlardan ceza alan personelin devlet memurluğuna son verilmesine ilişkin Olur almak,
 • Haklarında disiplin cezası verilmiş olan personelin bu cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin taleplerinin değerlendirilerek atamaya yetkili amirden karar almak,
 • Tüm disiplin işlemlerinin iptaline dair idari yargıda açılan davalara ilişkin mahkemelerce verilen kararların gereğini yapmak,
 • Personelin adli ve idari soruşturmalarına ilişkin kayıtları tutmak, soruşturmalara ilişkin Başkanlığımız büroları ve Bakanlığın ilgili birimleri ile gerekli yazışmaları yapmak.