İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
İdari İşler Bürosu

İdari İşler Birimi

 • Bakım ve onarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Menkul mal satın alım işlemlerini yapmak,
 • Başkanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda alımı gerçekleştirilen menkul mal, kırtasiye, bilişim malzemeleri ve bunun gibi ürünlerin ilgili birimlere dağıtımını sağlamak ve takibini yapmak,
 • Başkanlığın gerçekleştireceği işlemler için ihtiyaç halinde hizmet alımlarını yapmak,
 • Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan hizmetli personelin görev dağılımını belirlemek ve takibini yapmak.

Mali İşler Birimi

 • Başkanlığımız merkez teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan alımların ödemesini yapmak,
 • Başkanlık merkez teşkilatında görevli personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen çalıştaylar ve ziyaretlerden doğan geçici görev yolluklarının ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Başkanlığımızın idari işlemlerinden kaynaklı açılan davalara ilişkin vekâlet ücretlerinin ödenmesini gerçekleştirmek,
 • Başkanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan doğrudan temin için teklif toplamak ve toplanan teklifler neticesinde acil ihtiyaçları temin etmek üzere gerekli ödemeleri yapmak,
 • Başkanlığımızın proje ve çalışmaları kapsamında gerekli görülen Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alımlarını gerçekleştirmek,
 • Başkanlık makamının ihtiyaçları kapsamında temsil ve tanıtma giderlerini temin etmek ve ödemesini gerçekleştirmek üzere avans işlemlerini yapmak,
 • Başkanlığımız tadilat, bakım ve onarım işlerinin ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Başkanlığımız projeleri kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara cari transferleri amacıyla ödemelerde bulunmak,
 • Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapmakta olan personelin aylık maaş ve ek ödemelerini yapmak,
 • Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapmakta olan personelin hak ettiği tarihten itibaren olmak üzere terfi ve intibaktan doğan derece ve kademe maaş işlemlerini yaparak gerekli olan ek ödeme cetvellerini tanımlamak,
 • Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapmakta olan personelin her ay maaşından yapılması gereken kira, kefalet, sendika, raporlu gün gibi kesintileri gerçekleştirmek ve ilgili ay içerisinde Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
 • Başkanlığımız merkez teşkilatında görev yapmakta olan personelin olası bir hak kaybı doğrultusunda geçmişe dönük olarak hak ettiği ödemeyi gerçekleştirmek veya fazla ödenen ücretin kişi borcu yapılmak suretiyle kişiden tahsilini sağlamak,
 • Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta iken başkaca birime/kuruma nakil olan ya da birimden/kurumdan nakil gelen personelin işe başlangıç ve ayrılışlarını yaparak ilgili ay kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna ilgili personelin durumu hakkında bildirimde bulunmak,
 • Engellilik durumu olan veya özel durumu bulunan personelin engellilik ya da özel durumları oranında Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli yazışmaların yapılarak vergi indirim katından yararlanmasını sağlamak,
 • Abonelik hizmetlerinden doğan ödemeleri gerçekleştirmek,
 • Başkanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda alınan malzemelerin Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine (TKYS) giriş, çıkış ve devir gibi işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere dağıtımının sağlanması ve yıl sonunda Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminin (TKYS) kapanışını yapmak,
 • Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan doğrudan temin veya ihalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) önceden girişini yapmak ve akabinde sonuçlanan doğrudan temin ya da ihalenin sonucunu ilan etmek, alınan mal, malzeme yada ürünlerin miktar, cins ve fiyatlarının girilmesini sağlayarak kamu alımlarında saydamlığı sağlamak,
 • Başkanlığımız bütçesinin belirlenmesi hususunda Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak ve bütçe kapsamında ilgili yıl içerisinde her ay serbest bırakılacak ödeneklerin takibini yaparak icmal belgelerini düzenlemek.

Teknik Ofis Birimi

 • Başkanlık merkez teşkilatında ihtiyaç duyulan bilgisayar ve diğer teknik malzemelerin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden teminini sağlamak,
 • Başkanlığımızda kullanılan bilgisayar ve diğer ofis malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Başkanlıktaki teknik ekipmanların kurulumunu yapmak,
 • Başkanlıkta kullanılan teknik malzemelerin yedek parçalarını temin etmek,
 • Başkanlıktaki çalışanların dâhili telefon hatlarının bağlantısını yapmak veya yaptırmak.

Gelen Evrak Birimi

 • Başkanlığımıza UYAP ortamında gönderilen evrakın tasnifi ile ilgili bürolara dağıtımını yapmak,
 • Posta yoluyla gelen veya elden teslim edilen dilekçeleri tarayarak UYAP ortamına aktarmak, fiziki veya UYAP ortamında bürolara dağıtmak.