Disiplin Soruşturması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 
 DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


1-05/04/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği eki cetvelinde, icra müdürlerinin birinci disiplin amiri ilgili icra hâkimi, ikinci disiplin amiri İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin birinci  disiplin amiri  icra müdürü, ikinci disiplin amiri ise ilgili icra hâkimi olarak düzenlendiğinden disiplin soruşturmalarının ilgili disiplin amirlerince yapılması,
2-Disiplin amirliğince, disipline aykırı fiil ve halin öğrenilmesinden itibaren derhal disiplin soruşturmasına başlanılması, (Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde  bir ay içinde, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde)
3-Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile adresi bulunmayan, daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen, kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek hususları içeren, akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan ihbar veya şikâyetlerin işleme konulmamasına karar verilmesi ,   
Ancak, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile adresi bulunmayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanması,
4-Disiplin soruşturması yapılırken, İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde de yer alan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17/1 sayılı Genelge ve ekinde yer alan örnek karar şablonlarından yararlanılması,
5-Disiplin soruşturmasının disiplin amirliğince atanacak bir muhakkik eliyle yürütülmesi,
6-Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan daha üst veya memura eşit bir görevde bulunması,
7-Muhakkik tarafından, cezai soruşturma yapılmış ise cezai soruşturma sırasında elde edilen delillerle yetinilmeyerek bütün bilgi ve belgelerin toplanması ve tanıkların bizzat dinlenmesi veya başka mahalde ise talimat yoluyla ifadelerinin alınması ile hakkında soruşturma yapılan personele 7 günden az olmamak üzere süre verilmek suretiyle savunmasının (ifadesinin) alınması,
8-Disiplin amirliğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130 uncu maddesine göre, isnat edilen eylem ve cezai karşılığı yazılı olarak açıkça bildirilmek ve 7 günden az olmamak üzere savunma için süre verilmek suretiyle son savunmasının alınması,
9-Konu ile ilgili adli soruşturma yapılmış ise bu kapsamda alınan ifadeler, bilirkişi raporları, sağlık raporları, iddianame ve duruşma zabıtları, mahkeme kararları gibi delil niteliğindeki tüm belgelerin onaylı örnekleri ile memura ait ödül ve başarı belgeleri, kesinleşme şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler,  memurun sendika üyesi olup olmadığına ilişkin bilgi yazısı ve sicil özetinin soruşturma dosyasına konulması,
10-Disiplin amirliğince soruşturmaya konu olayların ayrı ayrı tahlil edilerek suç teşkil ettiği kanaatine varılması halinde, fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezasının madde ve bent tayini suretiyle gösterilmesi,
Disiplin soruşturması sonucu elde edilen delillerin bir disiplin cezası vermeye yeterli olmadığı veya 657 sayılı Kanun’un 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerinin dolduğunun tespit edilmesi halinde disiplin cezası verilmeyerek, bu yöndeki kararın disiplin amirliğince memura tebliğ edildikten sonra, bilgi için İcra İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,
11-Muhakkik raporuna göre eylemin sübut bulmadığı veya herhangi bir disiplin cezasını gerektirmediği kanaatine varılması halinde, ceza tertibine yer olmadığına dair karar verilmesi ile sadece kararın okunaklı bir şekilde taranarak UYAP üzerinden gönderilmesi,
12-Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezasının uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri olması halinde disiplin amirince karara karşı başvuru yolları ve sürelerine karar içeriğinde yer verilmek suretiyle memura yazılı olarak bildirilmesi,
13-Eylemin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği hallerde, bir alt ceza uygulaması disiplin amirliği yetkisinde olmadığından alt ceza uygulaması yapılmaksızın, soruşturmayı tamamlayan disiplin amirinin on beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını Bakanlık Disiplin Kuruluna göndermesi, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına da fezlekenin bir suretinin bilgi amaçlı gönderilmesi,
Eylemin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği hallerde soruşturmayı tamamlayan disiplin amirinin bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını ivedi olarak Yüksek Disiplin Kuruluna göndermesi, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına da fezlekenin bir suretinin bilgi amaçlı gönderilmesi,
14-Uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına ilişkin karara itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasının dizi pusulasına bağlanarak tüm evrakların eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Bakanlık Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazın ise Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına da  disiplin cezasına itiraz edildiğine  ilişkin  bilgi verilmesi,
15-657 sayılı Kanun’un 127 nci maddesinde, "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar,"
128 inci maddesinde de "Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar." hükümleri yer aldığından, bu sürelere önemle dikkat edilmesi,
16-Aynı Kanunun 131 inci maddesinde; “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” hükmü yer aldığından, disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması için adli soruşturma sonucunun beklenmesinin zorunlu olmadığının göz önünde bulundurulması,
17-Soruşturma safahatı ile ilgili olarak gereksiz yazışmalara meydan vermeksizin Başkanlığımıza üç ayda bir düzenli olarak bilgi verilmesi,
18-İcra müdür, icra müdür yardımcısı ve icra katipleri hakkında ilgili disiplin amirlikleri tarafından yeni başlatılacak disiplin soruşturmalarının, şikayet ve disiplin soruşturma kaydının 10/03/2021 tarihli ve 72695705/944/2213 sayılı yazı ile tüm teşkilata gönderilen ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde de yer alan İcra Disiplin Rolüne Dair Ekran Kılavuzundan faydalanılarak disiplin işlemleri ekranlarından yapılması,
Hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.