İcra Müdür ve Yardımcılarının 2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslara İlişkin Duyuru

İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2020 yılı yaz kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek olan atamalarda, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

A-2020 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2020 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.
2) 2020 yılında mazerete dayalı olarak güz kararnamesi yapılacaktır. Belirlenecek ve ilan edilecek tarihler dışında gelen talepler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2020 tarihi esas alınacak olup, süre hesaplamalarında İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
4) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirilecektir.
5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanlar, ikinci bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanlar talep etmeleri halinde kararname kapsamına alınacaklardır.
6) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 10, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede 3, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise 2 yıl azami hizmet süreleri olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır.
7) Kura ile ilk atamaları yapılanlardan birinci ve ikinci bölgede bulananların hizmet süresi 3 yıl; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde bulunanların ise 2 yıl olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır.
8) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.
9) Bölge derecesi değişen mahallerde bulunanların süre hesaplamasında kişinin atandığı yıldaki bölge derecesi ne ise o dikkate alınacaktır. (Örneğin Aksaray ikinci bölge iken, 2015 yılında birinci bölge olduğundan, 2014 yılında atanan bir kişinin süre hesaplaması ikinci bölge hesabına göre yapılacaktır.)
10) Son 3 yıl içerisinde Kur’a kararnamesi ile atananların daha önce icra kâtibi olarak görev yaptıkları yerlere atamaları yapılmayacaktır.
11) Eşi icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibi olarak görev yapanların eş durumu mazeretlerine dayalı olarak kararname kapsamına alınmaları durumunda,  iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre eşinin görev yaptığı mahal dışına da birleştirmeleri yapılabilecektir.
12) Görev yaptığı mahalde bölge hizmet süresini doldurup yasal mazereti bulunmayanların atamaları, başka bir bölgeye yapılacaktır.
13) Ekte ilan edilen atama yapılması planlanan mahaller listesi iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre belirlenmiş olup, atamalar öncelikle ilan edilen bu mahallere yapılacaktır. Ancak iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre tercih dışına da resen atama yapılabilecektir.
14)  Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili yönetmelik hükümleri ile iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilecek olup, mazeretleri sebebiyle kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.
15) Hizmet gereği yapılacak olan atamalarda ilgililer resen atamaya tâbi tutulacak olup, hizmet gereği kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.

B-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek personel ekranından güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.
2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.
3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alınan raporlar dikkate alınmayacaktır.
4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak 09/03/2020 – 16/03/2020 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 09/03/2020 - 16/03/2020 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.
İlanen DuyurulurEki: Liste