Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemlerine İlişkin Duyuru

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 48 inci maddesi ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanların memur kadrolarına atanmaları düzenlenmiştir.
Düzenleme ile 28.11.2022 tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyan merkez ve mülhakat adliyelerde görevli sözleşmeli icra katiplerinden 7433 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aynı Kanunun Geçici 48 inci maddesi uyarınca yazılı olarak atanma talebinde bulunanların yine 26.01.2023 tarihinden itibaren altmış gün içerisinde memur kadrolarına atanmaları öngörülmüştür.
İlgili düzenleme gereği talebi bulunan personelin en geç 7433 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurularının alınması gerekmektedir.
Bu itibarla kadroya atanma taleplerine ilişkin;
1-İcra Daireleri Başkanlığı yetki çevresi içerisinde görev yapanların yazılı başvurularının İcra Daireleri Başkanlığı aracılığıyla,
2-İcra Daireleri Başkanlığı bulunmayan mahallerde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı merkez ve mülhakat adliyelerinde  görev yapanların yazılı başvurularının Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla,
3-Bakanlık merkez teşkilatında  görev yapanların yazılı başvurularının ilgili Genel Müdürlükler ve Başkanlıklar aracılığıyla toplanması öngörülmüş olup 27.01.2023 tarihli yazımız ile tüm Bakanlık birimleri, İcra Daireleri Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına Kanun kapsamındaki personelimize tebliğ işlemlerinin tamamlanması, otuz gün içerisinde başvuruların alınması ve listelenerek toplu olarak Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Anılan yazımız doğrultusunda atanma taleplerinin doğrudan Başkanlığımıza gönderilmeyerek görev yapılan mahallin durumuna göre ilgili birimler aracılığıyla toplanması ve listelenerek Başkanlığımıza toplu bir şekilde gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmekte iken 28.11.2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacağından ilgililerin yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı başvuruda bulunmaları durumunda kadroya atanma işlemleri gerçekleştirilecektir.
Kadroya geçiş işlemlerinin mesai arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.