2022 Yılı İcra Başmüdürü Görevlendirilmesi Esasları

       2022 Yılı İcra Başmüdürü Görevlendirilmesi Esasları

       Bakanlığımızın 14.6.2022 tarihli ve 82084579-141 sayılı Olur’u ile iş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun mahallerinde İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulmasına, atamalarının yapılmasını müteakip faaliyete geçirilmesi ile kurulacak başkanlıklarının yetki çevrelerinin her mahaldeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki çevresi ile aynı olarak belirlenmesine, ayrıca Bakırköy İcra Daireleri Başkanlığının yetki çevresine Küçükçekmece İcra Dairelerinin de dâhil edilmesine karar verilmiştir.
       Bu itibarla;
       Belirlenen icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde, icra başmüdürü görevlendirmelerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 3/a maddesi ve Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

       A - 2022 Yılı İcra Başmüdürü Görevlendirmelerine İlişkin Genel Esaslar:

 1. İcra başmüdürü zorunlu nakle tabi personel olup, icra başmüdürü görevlendirilmesine ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. İcra başmüdürü olarak görevlendirilenlerin başmüdürlükte geçirecekleri hizmet süreleri belirlenirken, aynı bölge ve il sınırı içerisinde icra müdür veya müdür yardımcılığında geçen hizmet sürelerinin tümü dikkate alınacaktır. (Örneğin; Ankara’da 2022 tarihi itibarıyla 9 uncu hizmet yılında bulunan icra müdür veya müdür yardımcısının, icra başmüdürü olarak görevlendirilmesi halinde 2023 yılında toplamda on yıllık bölge hizmet süresini doldurmuş olması nedeniyle, kararname kapsamında değerlendirilecektir.)  
 2. İcra işlemlerinin etkili ve verimli sunulabilmesi ve icra dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen FAZ I ve FAZ II projelerinin uygulandığı ve uygulanmasının planlandığı mahallerde, tarama faaliyetlerinin tamamlanması ile icra daireleri birleştirilerek daire sayısının azaltılması öngörülmektedir. Bu kapsamda bu mahallere atanan icra başmüdürlerinin dairelerinin birleştirilmesi halinde dairesi kapatılan icra başmüdürleri aynı mahalde icra müdürü olarak görevlendirilebilecektir. Bu itibarla ek listede yer alan mahallere belirlenen kadro sayısınca icra başmüdürü görevlendirilmesi uygun görülmüştür. 
 3. İcra başmüdürlüğünde görevlendirilmek isteyen icra müdür ve müdür yardımcılarının;
 1. İcra müdür veya icra müdür yardımcılığı görevinde ilan tarihi itibarıyla fiilen on yıllık görev süresini tamamlamış ve bu sürenin üç yılını 1 inci bölgede geçirmiş olmak,
 2. Teftiş neticesinde adalet müfettişi tarafından düzenlenen son hâl kâğıdında iyi veya pekiyi not takdir edilmiş olmak,
 3. İşbu ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde aylıktan kesme cezası, son on yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmemiş olmak,
       şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.
 1. a. İcra başmüdürü, icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde görevlendirileceğinden, icra başmüdürü olarak görevlendirilmek isteyenlerin, talep ettikleri yer icra daireleri başkanlığı yetki çevresindeki 1 inci bölge kapsamında bulunan mahallerin asıl kadrosunda bulunmaları gerekmektedir.
 1. Taşra teşkilatında, kadrosu dışındaki bir mahalde geçici görevlendirme ile çalışan icra müdür veya müdür yardımcıları, asıl kadrosunun bulunduğu yerin icra daireleri başkanlığının yetki çevresindeki 1 inci bölge kapsamında olması halinde başmüdürlük görevlendirme talebinde bulunabileceklerdir.
 2. Merkez teşkilat kadrolarında geçici görevlendirme ile çalışan icra müdür veya müdür yardımcıları, asıl kadrosunun bulunduğu yerin icra daireleri başkanlığının yetki çevresindeki 1 inci bölge kapsamında olması halinde başmüdürlük görevlendirme talebinde bulunabileceklerdir.
 3. İcra daireleri başkanlıklarının kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde geçici görevlendirme ile çalışan icra müdür ve müdür yardımcıları, geçici görevlendirme ile çalıştıkları mahalde başmüdürlük talebinde bulunamayacak olup, asıl kadrosunun bulunduğu yerin icra daireleri başkanlığının yetki çevresindeki 1 inci bölge kapsamında olması halinde başmüdürlük görevlendirme talebinde bulunabileceklerdir.
 4. Belirtilen hususlar dışındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 1. İhtiyaç bulunması halinde başmüdürlük görevlendirme koşullarını sağlayan icra müdür ve müdür yardımcıları arasından resen başmüdürlük görevlendirmesi yapılabilecektir.
       B - Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

       Görevlendirme talebinde bulunacakların UYAP - Personel Uygulamaları / Personel İşlemleri / İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları gerekmektedir. İcra müdür ve müdür yardımcılarının icra daireleri başkanlıklarında ya da bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde başmüdür olarak görevlendirme taleplerini açıkça belirtmeleri ve bu şekilde elektronik imzaları ile imzalayarak 20.10.2022 – 27.10.2022 tarihleri arasında UYAP sistemine kaydetmeleri gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 20.10.2022 – 27.10.2022 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.
       İlanen duyurulur.